top of page

MANAGEMENT TEAM

Azhar Sohail.jpg

Azharul Sohail

Mohammed Ageli.jpg

Mohammed Ageli

Rukhsana_edited.jpg

Rukhsana Malik

Saif Ali.jpg

Saif Ali

bottom of page